Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Quick guide for praktikskoler

I læreruddannelsen har faget praktik en sammenbindende funktion for undervisningen i uddannelsens fag og den studerendes arbejde på praktikskolen. 

Læreruddannelsen samarbejder med praktikskolerne om  
• at skabe en kobling mellem teori og praksis med henblik på den studerendes erhvervelse af praktiske færdigheder i at forberede, gennemføre, evaluere og udvikle undervisningsforløb samt forestå øvrige læreropgaver
• at skabe rammer for den studerendes tilegnelse af kundskaber om og færdigheder i observation, analyse og dokumentation af lærervirksomhed, herunder undersøgelser af undervisning, samarbejde og kommunikation i skolen.

Rammerne for dette samarbejde er udformet med henblik på at skabe gode betingelser for udvikling af læreruddannelsen og af skolerne som uddannelsessted. Læreruddannelsen i Silkeborg har fast samarbejde med skoler i Favrskov, Herning, Horsens, Ikast-Brande, Silkeborg, Skanderborg og Viborg kommuner om praktik i læreruddannelsen. Hertil kommer efter behov samarbejde med andre skoler, herunder efterskoler og specialskoler. Knudepunkter for samarbejdet mellem læreruddannelsen i Silkeborg og tilknyttede praktikskoler er to årlige praktikskolemøder, hvor praktikskolernes praktikkoordinator deltager. Koordinatorrollen er således central for praktikkens organisatoriske forankring på de enkelte skoler. Møderne finder sted i oktober og i februar måned på læreruddannelsen. Første møde i oktober har fokus på kommende praktikperiode. Andet møde har fokus på evaluering af praktikken. 

For studerende i den ordinære uddannelse tilrettelægges praktikken over i alt 18 uger og finder sted i folkeskolen og om muligt også i andre skoleformer. For meritstuderende er der kun en praktikperiode på 6 uger (praktikniveau 3). Meritstuderende kan derudover vælge et specialiseringsmodul med en ekstra praktik. Dette modul er ligeledes på 6 uger i alt og ligner en normal praktikperiode. 

Praktikskolen som uddannelsessted for de studerende, mens de er i praktik

Skolens praktikkoordinator
Det er skolelederen, der er den øverst ansvarlige for skolens uddannelse af lærerstuderende i praktik.
Hver praktikskole udpeger en praktikkoordinator, som varetager administrative og pædagogiske opgaver i forbindelse med at være uddannelsessted for lærerstuderende. Denne har typisk gennemført en praktikvejlederuddannelse og kan på den måde støtte både kollegaer og studerende.
Praktikkoordinators hovedopgaver er  
• at være samarbejdspartner og vejleder for studerende og kolleger
• at bidrage til udvikling af skolen som uddannelsessted for lærerstuderende
• at tilrettelægge praktikforløb i overensstemmelse med læreruddannelsens bestemmelser og studieordningen for faget praktik
• at være skolens repræsentant og samarbejdspartner kredsen af praktikskoler.

I forhold til de studerende indgår det som en del af praktikkoordinatorens opgave:
• at sikre, at de studerende introduceres til skolen og skolekulturen og at de modtager informationer om skolens tilrettelæggelse af praktikforløbet, herunder om de studerendes deltagelse i øvrige læreropgaver og om skolens krav og forventninger til deres praktikarbejde. Dette sker bl.a. gennem brug af uddannelsesplanen, som skolen har udarbejdet
• at foretage en samlet vurdering af praktiklærernes midtvejsstatus af de enkelte studerende og tage initiativ til indkaldelse til en særlig status samtale, i tilfælde, hvor studerende er i risiko for at blive indstillet til ”ikke bestået” eller på grund af fravær er i risiko for ikke at kunne blive bedømt.
• at sikre, at der ved praktikperiodens afslutning gennemføres en evalueringssamtale med deltagelse af alle studerende med det formål at få klarlagt de studiemæssige vilkår i praktikken, der har haft betydning for de studerendes udvikling og arbejdssituation.
Skolens uddannelsesplan
Der er krav om, at skolerne skal lave uddannelsesplaner for praktikkens niveau I, II og III. Uddannelsesplanen sendes til læreruddannelsen og lægges på hjemmesiden. Uddannelsesplanen danner baggrund for skolens rammesætning af praktikken. Læreruddannelsen anbefaler de studerende at læse forskellige skolers uddannelsesplaner forud for valg af praktikskole.

Optakt til praktikperioden

Hver praktikniveau indledes med nogle praktikdage på skolen, hvor de studerende får mulighed for at møde deres praktiklærere og de klasser, som indgår i praktikskemaet. Hensigten hermed er, at de studerende lærer skolen at kende og modtager før-vejledning, inden de skal i gang med at forberede undervisningen.
I forbindelse med praktikniveau 1 er de studerende fra sommeroptaget på praktikskolen i fem dage fordelt over fem uger (5 dage før praktikken) og studerende fra vinteroptaget er på en skole fem halve dage og to dage i forpraktik på praktikskolen. 

I forbindelse med praktikniveau 2 og 3 er de studerende på skolen i forpraktik i 2 dage jf. uddannelsens rammeplan for studieåret. Det samme er meritstuderende, da de er i praktik på niveau 3.
At være i praktik som lærer
Praktikskemaets undervisningslektioner er en del af den studerendes samlede praktikarbejde. Praktikskemaer udarbejdes af praktikskolen i samråd med de studerende.
I lærerarbejdet indgår en række andre vigtige arbejdsopgaver, som også skal indgå i den studerendes praktik. Det drejer sig eksempelvis om kollegiale møder af forskellig slags, møder med eksterne samarbejdspartnere som fx skolepsykologer, møder med forældre og tilsyn med elever. Og i praktikken indgår studerende i temadage eller lignende på lige fod med skolens lærere. Uanset hvor megen tid og hvor mange undervisningslektioner, der medgår hertil, så forbruges kun den ressourcemængde, som svarer til antal lektioner i praktikskemaet de pågældende dage.
Praktikskolen skal sikre, at almene læreropgaver indgår i praktikken. Et vejledende undervisningstimetal for praktikanter på ca. 12 lektioner og en times vejledning ugentligt kan rummes inden for den økonomiske ressource - alt efter, hvodan det samlede praktikarbejde tilrettelægges jf. praktikskolens uddannelsesplan.
Samarbejde og vejledning
De studerendes læring og udvikling i praktik forudsætter et tæt samarbejde mellem studerende indbyrdes og med deres praktiklærere. Studerende skal altid kunne modtage vejledning fra praktiklærerne, men karakteren af vejledningen må afhænge af den studerendes studietrin og situationen i øvrigt. Ud over at være samarbejdspartner og vejleder er praktiklæreren også med til at bedømme om den studerende består praktikken.
Midtvejsevaluering og særlig statussamtale 
Der afholdes midtvejsevaluering for alle studerende, som forventes at bestå praktikken. Deltagere er her studerende og praktiklærere.
Der skal gennemføres en særlig statussamtale med studerende, som er i risiko for ikke at blive indstillet til positiv bedømmelse.
En status samtale er en samtale mellem den studerende, praktiklæreren, læreruddannelsesunderviseren og skolens praktikkoordinator
Det er praktikskolens ansvar, så tidligt som muligt i praktikforløbet at indkalde til denne type samtale. Samtalen afholdes midtvejs i praktikforløbet.
Bedømmelse og evalueringssamtale
Studerende, som har gennemført praktikken, kan blive indstillet til bedømmelse.  Ved praktikperiodens afslutning, skal skolen indstille de studerende til bedømmelse og den enkelte studerende skal modtage kopi af begrundelsesskemaet. Inden de studerende afslutter praktikken på skolen, skal de indkaldes til en fælles samtale, hvor også praktikskolen som uddannelsessted kan blive evalueret.
Tavshedspligt
I praktikperioden på skolen arbejder de studerende under ”tjenestevilkår”, som gælder for skolens lærerpersonale. Det betyder blandt andet, at de studerende har tavshedspligt og skal udvise en nødvendig diskretion.
Studerendes fremmøde/fravær
De studerende har mødepligt til alle dele af praktikken - også til de almene læreropgaver, som indgår i praktikken på skolen.
Praktikskolen skal registrere de studerendes fremmøde og notere fravær uanset årsagen til fraværet. 
Ved et samlet fravær på 5 arbejdsdage eller derunder er praktikken gennemført, og den studerende kan indstilles til bedømmelse.
Ved er samlet fravær på mere end 5 dage er praktikken ikke gennemført og den studerende kan ikke indstilles til bedømmelse.
Så snart den studerendes fravær nærmer sig 5 dage, skal skolen tage initiativ til at opstille muligheder for kompenserende praktik, så den studerende kan gennemføre praktikken og blive indstillet til bedømmelse.
Praktiklæreres fravær
Ved en praktiklærers fravær skal skolen tilbyde de studerende, at praktiklæreren erstattes af en vikar. Efter aftale med de studerende kan vikardækning erstattes af et kollegialt tilsyn og efterfølgende evaluering af undervisningsforløbet. Der kan laves aftaler om, at de studerende i enkelte timer er alene, hvis det tjener et pædagogisk formål. 
Ved længerevarende fravær, skal skolen sikre, at de studerende kan gennemføre praktikken under studiebetingelser, som er forudsætning for at kunne udvikle de kompetencer, som er beskrevet i kompetencemålene for praktikken.
Økonomi
Praktiklærerne modtager vederlag i henhold til aftale mellem kommunen og den enkelte praktikskole. Der er lavet lokalaftaler i nogle kommuner. Her er honoreringen aftalt mellem den enkelte lærerkreds og kommunen. 
Studerende må ikke modtage nogen form for vederlag for arbejde, der er forbundet med praktikken.